Sunday, August 15, 2010

ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္မႈွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၂

အေဆာက္အဦနဲ ့ပတ္သတ္ျပီး အားလုံး သာဓုေခၚဆုိႏုိင္ရန္ အနည္းငယ္ update လုပ္လုိ ပါတယ္။ ယခင္က ၂ေယာက္ခန္း( ၉’x၁၀’) အခန္း ၄၀ စီစဥ္ထားရာမွ အလွဴရွင္အခ်ဳိ ့ရဲ ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ေႀကာင့္ WC attached ပါ(အိမ္သာေရခ်ဳိးခန္းတြဲလွွ်က္ ( ၉’ x ၁၆’) ၃ ေယာက္ခန္း ၄ခန္း ႏွင့္ ရုိးရုိး ၃ ေယာက္ခန္း( ၉’ x၁၆’ ) ၄ ခန္းကို စုစုေပါင္း (ဂ)ခန္းကုိ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ထားပါတယ္။ ၃ ေယာက္ခန္း (WC မပါ) ကုိ ၂၅၉၀ ျဖင့္၄င္း (WC attached) ပါ ၃ေယာက္ ခန္းကုိ ၃၂၅၀ ျဖင့္ ၄င္း မိမိႏွစ္သက္ရာ မိမိတုိ ့ အဆင္ေျပသလုိ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ တလုံးတည္း ျဖစ္ေစ 2011 Dec 31 မတုိင္ခင္ေပး ေခ်ျခင္းျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါျပီ။

ယခုအခ်ိန္အထိ ၂ ေယာက္ခန္း အခန္း ၄၀ အနက္ အခန္းေပါင္း ၃၃ ခန္းကုိ၄င္း၊ ၃ ေယာက္ခန္း (WC attached) အခန္း ၄ခန္းအနက္ ၂ ခန္းကုိ ၄င္းလွဴဒါန္းႀကျပီးျဖစ္ပါတယ္။
ထုိ ့ေႀကာင့္ ၂ ေယာက္ခန္း ၇ ခန္း၊ ၃ ေယာက္ခန္း ( WC attached ပါ) ၂ ခန္း ႏွင့္ ၃ ေယာက္ခန္း (WC attached မပါ ) ၄ ခန္း က်န္ရွိပါတယ္။
အေဆာက္အဦအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အေနျဖင့္ ေနာက္ဆုံး proposed plan အရ ျမန္မာေငြ သိန္း ၁၁၀၀ ( S$ 148K ) ခန္ ့ကုန္က်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အခန္းမ်ားအားလုံးအလွဴရွင္ျပည့္ေသာအခါ သိန္း ၆၅၀ (S$ 88 K ) ခန္ ့ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ မ တည္ေငြႏွင့္ အေထြေထြအလွဴရွင္မ်ားဘက္မွ အလွဴေငြ သိန္း ၁၁၀ ခန္ ့လည္းေကာက္ခံရရွိျပီးျဖစ္ပါတယ္။
(အထက္ေဖာ္ျပပါ ေငြပမာဏ မ်ားမွာ ေငြလွဲလွယ္ႏွဳန္း ထားေပၚမူတည္ျပီး အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ပါသည္)

၄င္းအျပင္ ေယာဂီအခန္းမ်ားအပ အျခားမရွိမျဖစ္အေရးႀကီးေသာ က်န္ေနရာမ်ားကုိလည္း မိတ္ေဆြမ်ား အားလုံးအလွဴပါ၀င္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါႏွဴန္းထားမ်ားျဖင့့္လည္း လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါတယ္။

၁ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၀
၂ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၄၀
၃ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၆၀
၅ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၁၀၀
၁၀ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၀၀ အစရွိသျဖင့္၄င္း
၁စတုရန္းေပကုိ S$ 20 ႏွဳန္းျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါတယ္။
(စတုန္းေပ ၁၀ ႏွင့္အထက္အလွဴရွင္မ်ားအား ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

(ထုိအလွဴအတြက္ စုစုေပါင္း စတုရန္းေပ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ လွဴဒါန္းရန္ က်န္ရွိပါသည္)

ေရခ်ဳိး(၁) ခန္း စကၤာပူေဒၚလာ ၄၅၀
(အလွဴရွင္အမည္္ ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

ေရအိမ္(၁) ခန္း (ဘုိထုိင္) စကၤာပူေဒၚလာ ၄၅၀
(အလွဴရွင္အမည္ ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

ေရအိမ္ (၁) ခန္း (ရုိးရုိး) စကၤာပူေဒၚလာ ၃၅၀
(အလွဴရွင္အမည္ ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

ေလွခါးတခုလုံးအတြက္ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၈၈၀
(အလွဴရွင္အမည္္ ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

အစရွိသည္ျဖင့္ စတင္ လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကျပီျဖစ္ပါတယ္။

အေဆာက္အဦ လွဴဒါန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ထုိအေဆာက္အဦတည္ရွိေနသမ်ွ၊ ေယာဂီမ်ား အားထုတ္ေနသမွ် ကုသုိလ္ အခ်ိန္ျပည့္ ရရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတပါး အဆင္ေျပစြာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အားထုတ္ေစလုိသည့္ွ ေစတနာသည္ မိမိတုိ ့တရားအားထုတ္သည့္ အခါတြင္ လည္း “ေစတနာသည္သာကံ” ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာႀကားသည့္အတုိင္း တူညီေသာအက်ဳိးေပးမည္မွာ မလြဲ ဧကန္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းလွဴျခင္းေႀကာင့္ ရေသာ အျခားအက်ဳိးမ်ားလည္း ဆုေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ မေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ ရႀကမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ အလွဴရွင္စာရင္းမ်ားကုိ http://myaseintaung.blogspot.com/2010/05/blog-post.html မွာ ႀကည့္ ၍ သာဓုေခၚ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

အလွဴရွင္သစ္မ်ားကုိလည္း နည္းမ်ားမဆုိ တတ္အားသေရွြ ့ ကုသုိလ္ပါ၀င္ဖုိ ့ ေလးစားဖိတ္ေခၚ လုိက္ပါတယ္။

မႀကာခင္မွာ ဆရာေတာ္ရဲ ့ ကုိတာတင္ဂီ တရားခန္းမွ ဗီဒီယုိတရားေတာ္မ်ား၊ MP3 တရားေတာ္ အသစ္မ်ား အျပင္၊ တရားစာအုပ္မ်ား၊ ျမန္မာျပည္မွ တရားေခြရရွိသမွ်ကုိ website အသစ္မွာ ေဖာ္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ website အသစ္ကုိ လက္ရွိ http://myaseintaung.blogspot.com/ မွလည္း redirect လုပ္ေပး မွာျဖစ္ပါတယ္။ website အသစ္ address (url)ကုိ မႀကာခင္ အသိေပးပါမယ္။ အေဆာက္အဦပုံစံ အျပီးသတ္လည္း မႀကာခင္ ထြက္လာျပီး website မွာျမင္ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
( လက္ရွိႏွစ္ေယာက္ခန္းအလွဴရွင္မ်ား မည္သည္ သုံးေယာက္ခန္းမဆုိ ေျပာင္းလဲလွဴဒါန္း လုိပါက လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။)
စတုရန္းေပႏွင့္ လွဴဒါန္းလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ 3 Sq Ft, S$ 60, Maung Hla အစရွိသျဖင့့္္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္ မ်ားထံသုိ ့ SMS ပုိ ့ ၍ ျဖစ္ေစ၊ တုိက္ရုိက္ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ျပီးျဖစ္ေစ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါတယ္။
အျခားလွဴဒါန္းသူမ်ားလည္း အဆင္ေျပသလုိ SMS ျဖင့္ျဖစ္ေစ တုိက္ရုိက္ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ျပီးျဖစ္ေစ ေမး ျမန္းစုံစမ္း လွဴဒါန္း ႏုိင္ႀကပါတယ္္။

မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္ +၆၅-၉၈၄၄၆၁၂၀ kyawtkk@gmail.com
ကုိေဇာ္မုိးစံ +၆၅-၉၁၇၁၄၃၅၀ zawmoesan@yahoo.com.sg
လွဴဒါန္းရန္ Account No - POSB Saving 024-47034-2

No comments:

Post a Comment